Hệ thống cung cấp oxy bệnh viện

  • Máy chủ điều dưỡng có dây Trung Quốc trong hệ thống gọi y tá bệnh viện

    Máy chủ điều dưỡng có dây Trung Quốc trong hệ thống gọi y tá bệnh viện

    CácHệ thống gọi y tálà công trình phụ trợ nhằm nâng cao trình độ quản lý và trình độ phục vụ của bệnh viện.Hệ thống cần hoạt động liên tục trong 24 giờ.Nó yêu cầu tỷ lệ hỏng hóc thấp, hiệu suất ổn định và chất lượng đáng tin cậy.Hệ thống liên lạc nội bộ cuộc gọi thông minh y tế đặc biệt đặt tại bệnh viện Nhu cầu được thiết kế để giải quyết mối liên hệ giữa bệnh nhân nằm viện và nhân viên y tế trong phường.Hệ thống bao gồm một máy chủ, một phần mở rộng, một màn hình hiển thị, một máy tính phụ và các thành phần tùy chọn thực hiện một số chức năng cụ thể.

  • Hệ thống gọi điện thoại y tá chuyên nghiệp của bệnh viện sản xuất chuyên nghiệp Trung Quốc cho chuông gọi y tá không dây

    Hệ thống gọi điện thoại y tá chuyên nghiệp của bệnh viện sản xuất chuyên nghiệp Trung Quốc cho chuông gọi y tá không dây

    Hệ thống gọi y tá là một phương tiện phụ trợ để nâng cao trình độ quản lý và mức độ phục vụ của bệnh viện.Hệ thống cần hoạt động liên tục trong 24 giờ.Nó yêu cầu tỷ lệ hỏng hóc thấp, hiệu suất ổn định và chất lượng đáng tin cậy.Hệ thống liên lạc nội bộ cuộc gọi thông minh y tế đặc biệt đặt tại bệnh viện Nhu cầu được thiết kế để giải quyết mối liên hệ giữa bệnh nhân nằm viện và nhân viên y tế trong phường.Hệ thống bao gồm một máy chủ, một phần mở rộng, một màn hình hiển thị, một máy tính phụ và các thành phần tùy chọn thực hiện một số chức năng cụ thể.